Pravila

1. Organizator nagradne igre

1.1 Imago Bold d.o.o. za storitve oglaševanja, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, matična številka: 8089337000 (v nadaljevanju: organizator), organizira nagradno igro »Snickers Frendopoli« (v nadaljevanju: nagradna igra). Imago Bold d.o.o. za storitve oglaševanja izvaja nagradno igro v imenu podjetja Mars Overseas Holdings d.o.o., Letališka cesta 29A, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka 5859875000. Organizator je upravljavec osebnih podatkov udeležencev nagradne igre.

1.2 S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. Časovni potek nagradne igre

2.1. Nagradna igra traja od 03. 09. 2018 do vključno 30. 09. 2018 in se organizira in izvaja na področju Republike Slovenije. Nagradna igra poteka s pomočjo aplikacije na spletni strani nagradne igre www.frendopoli.si (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

2.2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice nagradne igre.

3. Namen nagradne igre

3.1. Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke Snickers®. Vse pravice pridržane.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

4.1. Splošno

4.1.1. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje oseba mlajša od 16 let, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da poda soglasje njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

4.1.2. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

4.1.3. Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina.

4.1.3.1. Sodelovanje z nakupom

O obdobju od 03.09.2018 do 30.09.2018 v trgovinah, kjer prodajajo izdelke blagovne znamke Snickers ali Twix opravite nakup vsaj enega izdelka in pošljite sliko računa, ki dokazuje nakup skupaj s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka) preko aplikacije na spletni strani nagradne igre: www.frendopoli.si ali na mail snickers@frendopoli.si.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi računi. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, na zahtevo organizatorja predložiti pred prevzemom nagrade. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen vsaj 1 izdelek blagovne znamke Snickers ali Twix.

4.1.3.2. Sodelovanje z Snickers Bites kartico

V nagradni igri lahko sodelujte tudi brez nakupa, tako, da v obdobju od 03.09.2018 do 30.09.2018 s pomočjo Snickers Bites kartico, ki jo lahko najdete pri Snickers promo timu na različnih lokacijah po Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri pošljite svojo fotografijo s Snickers Bites kartico skupaj s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka) preko aplikacije na spletni strani nagradne igre: www.frendopoli.si ali na mail snickers@frendopoli.si.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način opisan pod to točko, lahko sodelujete le enkrat.

4.1.4. S prijavo oziroma sodelovanjem v nagradni igri vsak udeleženec soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja in se zaveže sodelovati pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

4.1.5. Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno oddane prijave.

4.1.6. Osebni podatki, ki se zbirajo v tej nagradni igri so: ime in priimek, naslov in telefonska številka.

4.1.7. Udeleženci v tej nagradni igri se s prijavo v nagradno igro strinjajo z javno objavo naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek ter kraj bivanja na spletni strani nagradne igre socialnih omrežjih Snickers, v e-poštnih sporočilih nagradne igre, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

4.1.8. Vse pravilno izpolnjene, predane in prejete prijave preko aplikacije na spletni strani nagradne igre ali posredovane preko spletne pošte snickers@frendopoli.si bodo vključene v žreb nagrad.

4.1.9. Število udeležencev v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik sodeluje večkrat, razen če v nagradni igri sodelujete s Snickers Bites kartico, potem lahko sodelujete le enkrat.

4.2. Ostali pogoji sodelovanja v nagradni igri

4.2.1. V nagradni igri bodo upoštevane prijave posredovane preko aplikacije na spletni strani nagradne igre www.frendopoli.si ali preko spletne pošte snickers@frendopoli.si, ki bodo oddane v času od 00.00.00 ure dne 03.09.2018 do vključno 23.59:59 ure dne 30.09.2018.

4.2.2. Če niso izpolnjena vsa polja na obrazcu na aplikaciji na spletni strani nagradne igre in/ali če udeleženec ne soglaša z izjavo o uporabi posredovanih osebnih podatkov, prijava v nagradno igro ne bo mogoča.

4.2.3. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi pravili. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila te nagradne igre.

4.3. Omejitve sodelovanja

4.3.1. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse fizične in pravne osebe ali zaposleni, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

5. Seznam nagrad (nagradni sklad)

5.1. Nagradni sklad vsebuje oziroma obsega naslednje nagrade.

5.1.1. Nagrade

• Frendopoli družabna igra – 300 kom (vrednost posamezne nagrade je 2,00 EUR z vključenim DDV-jem)

• Snickers/Twix sladki paket – 700 kom (vrednost posamezne nagrade je 2,14 EUR z vključenim DDV-jem)

5.1.2. Skupna vrednost nagradne sklada znaša: 2.100,00 EUR (z vključenim DDV-jem).

5.3. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.

6. Žrebanje nagrajencev

6.1. Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo dne 04.10.2018.

6.2. V žrebanju sodelujejo vsi, ki so v nagradni igri sodelovali ter poslali sliko računa skupaj s svojimi podatki ali pa poslali fotografijo sebe s Snickers Bites kartico skupaj s svojimi podatki do 30.09.2018(do 23.59:59 ure).

6.3. Vsa žrebanja bodo izvedena po metodi žreba, na sedežu organizatorja. Žrebanje ne bo javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad.

6.4. O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča.

6.5. Nagrade bodo podeljene pod pogoji določenimi s temi pravili.

7. Objava nagrajencev

7.1. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka ter kraja bivanja na spletni strani nagradne igre, v e-poštnih sporočilih nagradne igre, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

8. Splošno o nagradah in nagrajencih

8.1. Organizator bo preveril, če so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili oziroma pogoji.

8.2. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku posreduje zahtevane podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko), potrebne za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, da podatke posreduje prepozno, ali da posreduje nepopolne podatke, izgubi pravico do nagrade.

8.3. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko telefona, najkasneje v roku 8 dni po objavi nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku navedenem v obvestilu, izgubi pravico do nagrade.

8.4. Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja oziroma poslane po pošti. Strošek dostave po pošti bo plačal organizator nagradne igre. Če nagrajenec ne prevzame nagrade na poziv organizatorja v roku 30 dni oziroma, če ne prevzame poštne pošiljke ali se le-ta vrne organizatorju, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

8.5. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan posredovati na njegovo zahtevo davčno številko.

8.6. Če nagrajenec organizatorju podatkov iz točke 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravilni ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

8.7. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade (tudi v naslednjih primerih):

 • če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • če se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja,
 • če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogojev, določenih v teh pravilih, oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
 • če se tudi po obvestilu nagrajencem nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradne igre.

8.8. S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca.

8.9. V primeru naknadne izključitve nagrajenca iz sodelovanja v nagradni igri, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada oziroma se od nagrajenca zahteva nazaj že izročena nagrada. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, lahko organizator od navedene osebe zahteva znesek v višini vrednosti izročene nagrade.

9. Izjava o avtorskem delu

9.1. Udeleženec jamči, da je posredovana fotografija njegovo avtorsko delo oziroma, da je s strani avtorja pridobil vsa potrebna soglasja in pravice za javno objavo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

9.2. Če se ugotovi, da sodelujoči ni avtor fotografije, se fotografija izloči iz nagradne igre, sodelujoči pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem sodelujoči, ki je poslal fotografijo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske fotografije.

9.3. Organizator izključuje vsakršno lastno odgovornost v zvezi z objavo neavtorskih fotografij. Vse posledice takšne objave nosi izključno sodelujoči.

9.4. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslani fotografiji v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice. Organizator lahko sam prosto prenaša vse materialne avtorske pravice, pridobljene v tej nagradni igri, na tretje osebe.

10. Druge določbe

10.1. Organizator ne odgovarjata za sodelovanje udeležencev v nagradni igri z nepopolnimi podatki ali z napačnimi podatki.

10.2. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad, niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

10.3. Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oziroma, ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Prav tako vsi zgoraj navedeni ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

10.4. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletne strani nagradne igre. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

10.5. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal preko spletne strani nagradne igre.

10.6. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

10.7. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov, težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi kakršnihkoli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.

10.8. Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu snickers@frendopoli.si.

10.9. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

11. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

11.1. Udeleženci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

11.2. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

11.3. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z zakonom s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1), uredbo GDPR in z zakonom s področja elektronskih komunikacij – Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

11.4. Udeleženci v nagradni igri izrecno dovoljujejo, da organizator Imago Bold d.o.o. za storitve oglaševanja, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, matična številka: 8089337000, vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in telefonsko številko), ki jih je pridobil skladno s Pravili oziroma pogoji nagradne igre »Snickers FRENDOPOLI«, ki so objavljeni na spletni strani nagradne igre. Pridobljeni osebni podatki se lahko posredujejo tudi podizvajalcem, ki izvajajo marketinške, oglaševalske in promocijske storitve za organizatorja.

11.5. Udeleženci v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator, kot upravljavec osebnih podatkov, ki jih je od udeležencev pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje te osebne podatke izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava imen in priimkov in kraja bivanja nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

11.6. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec nagradne igre oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke.

11.7. Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani udeležencev oziroma do zaključka nagradne igre oziroma do podelitve nagrad.

11.8. Davčna številka in davčna izpostava glavnega nagrajenca se hrani 10 let od podelitve nagrade oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

11.9. Po preteku roka hrambe upravljavec osebne podatke izbriše.

11.10. Upravljavec osebnih podatkov mora udeležencu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

12. Preklic sodelovanja

12.1. Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: snickers@frendopoli.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi iz nagradne igre.

13. Reševanje pritožb

13.1. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja organizator, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Razlaga organizatorja je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

13.2. Morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Objava, veljavnost pravil

14.1. Ta pravila pričnejo veljati z dnem javne objave. Objavljena oziroma dostopna so na spletni strani nagradne igre: www.frendopoli.si.

Datum objave pravil: 15.8.2018

Organizator:

Imago Bold d.o.o. za storitve oglaševanja